درحال حاضر دیزل ژنراتورها به دو دسته کلی با موتور پرکینز و موتور بنز تقسیم می شوند

مدلتوانقیمت
K0-1100 کاوا10،۰۰۰،۰۰۰ ریال